dimarts, 18 de desembre de 2012

Reflexions dotzena setmanaCLASSE TEÒRICA:

Aquesta sessió ha estat una mica diferent! 
Per a treballar la integració curricular de les TIC ens hem dividit en petits grups i hem contestat una sèrie de preguntes que la docent ens ha proporcionat per a posteriorment fer un rol playing.

Cada grup representava un col·lectiu diferent: un grup havia de simular ser col·lectiu de mestres, un altre havia de representar l’equip docent i finalment un grup havia de ser el govern de torn.

El grup on jo estava era l’equip de govern. I les preguntes que havíem de contestar eren:

  •  Quins serien els objectius del govern?
  • Què demanaríem o exigiríem als centres? I als mestres?
  • Quins recursos posaríem a l’abast del centre i de les mestres?
  • Com implicaríem a la comunitat educativa?
  • Quina part de la normativa canviaríeu?

Com a grup de govern de torn hem imposat fortes normatives i exigències. Per exemple: dotar als centres privats i concertats d’equipament TIC; exigir als centres unes infraestructures i materials tecnològics mínims; afavorir que les millors empreses privades (sota el nostre punt de vista) venguin els seus productes als centres i a les famílies; exigir als docents formació en les TIC; dotar de beques als més brillants en l’ús de TIC; exigir al centres un projecte TIC; fer pagar a les famílies un plus econòmic per a que el centre pugui pagar les despeses TIC; ,...

El grup de mestres volia impulsar l’ús de les tic perquè és una demanda social i perquè és un recurs motivador, funcional, col·laboratiu, innovador,... Els seus objectius eren dotar als alumnes de les habilitats necessàries per poder-los emprar a consciència, dotar al professorat de la formació necessària per a què es sentin segurs i s’impliquin en les TIC i fer del centre un lloc on els diferents agents i recursos estiguin enfocats als avenços tecnològics. Per això, demanaven recursos econòmics (material, formació,...) i temps (de formació, dedicació, preparació,...). Així com també, demanaven al centre incloure dins el Pec les pautes i protocols de seguiment i avaluació periòdics per aconseguir assolir els objectius establerts.El grup que representava l’equip docent, s’han imaginat un centre concret i han explicitat les seves necessitats concretes. En general les necessitats exposades eren similars a les del grup de mestres.Personalment he de dir que per una banda, representar qualsevol d’aquests col·lectius no és una tasca fàcil i per altre banda, que és molt més difícil que tots aquests col·lectius s’escoltin, debatin i consensuïn. Cada grup exposava les seves creences sense escoltar atentament als demés. Per tant, més que un debat per a arribar a acords comuns i aconseguir una educació de qualitat en benefici dels estudiants i al cap i a la fi en benefici de la societat, era més bé una exposició de la filosofia i ideologia de cada col·lectiu.

Dir també que m’he adonat que l’equip directiu és com un mediador entre les demandes dels mestres i les imposicions de les administracions i del govern. És a més, un col·lectiu poc escoltat per les administracions. Per això, cal que sigui un grup estable, segur, consistent i amb actitud de lideratge.

He tingut la sensació que el grup de mestres s’ha “d’apanyar” amb les ordres i imposicions que exigeixen el govern i les administracions els quals imposen sense conèixer de primera mà la realitat educativa i les seves necessitats.

Aquest rol playing m’ha fet pensar en el vídeo del programa Singulars que vàrem veure l’altre dia a l’assignatura família i escola. En concret, el programa on Xavier Melgarejo sota el títol “Millorar l’educació per millorar la societat” diu entre moltes altres coses interessantíssimes, que el sistema educatiu ha de ser un engranatge dels diferents agents que hi participen (sistema familiar, sistema sociocultural i sistema educatiu), els quals han d’estar ben coordinats i girar cap a la mateixa direcció per a proporcionar una educació de qualitat i afavorir així el desenvolupament dels estudiants.

Si us interessa aquí us deixo l’enllaç! 


CLASSE PRÀCTICA:
 Aquesta setmana no hem fet classe pràctica ja que l’examen s’apropa i no hem acabat el temari. Així, ens hem endinsat en les TIC com a eina comunicativa entre escola-família.
Destacar el següent pla d’actuació que es proposa al blog educacontic. Un pla que s’ha de seguir per aconseguir que les famílies col·laborin amb el centre i s’insereixin en la vida d’aquest. 
Tot seguit, ens hem dividit en petits grups i hem fet una altre activitat pràctica que consistia en imaginar-nos que som  un grup de mestres  que volem utilitzar les tic per afavorir i facilitar la comunicació família- escola, tan la comunicació a nivell d’aula com de centre i contestar les següents preguntes:
Quines necessitats comunicatives tenim? Quins mitjans o eines empraríem per a comunicar-nos amb els diferents sectors de la comunitat educativa?
·         Que voleu comunicar als pares?
o   Email escolar: reunions, informar, participació,
o   Missatge mòbil: reunions, informar,
o   Bloc:  documentar experiències , activitats,...que han fet a l’aula i al centre, recomanacions tic, jocs, etc.
o   Pàgina web: pec, informació del centre (situació, contacte, director, calendari, docents...)
·         Que voleu comunicar als mestres?
o   Intranet/moddle: marc teòrics, articles, projectes comuns, propostes, dubtes, recordatoris,
o   Gestip: informes i expedients dels alumnes,
·         Que voleu comunicar a l’equip directiu?
o   E-mail: decisions cicles, projectes que volen fer,
Què demanaríem al centre?
Wifi, formació, implicació, motivació,
Quins recursos haurem de mester?
wifi, ordenadors, PDI, hardware,
Quins beneficis obtindríeu amb la utilització de les tic en aquesta tasca?
Compartir coneixements, experiències, entre docents; guanyem temps, engresquem al us de les TIC, podem emprar múltiples suports (foto, vídeo, text, ...). 

Com a conclusió, dir que relament és molt important que les famílies coneguin el que es fa al centre i que alhora el centre conegui les famílies dels infants. En aquest sentit, les TIC són una potent eina complementaria del cara a cara, per a què les famílies coneguin l'escola i sapiguen com participar-hi. D'aquesta manera, família i escola afavoriran un desenvolupament òptim dels infants. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada